SVETLUX

Obchodné podmieky

Predávajúci a kupujúci

Predávajúci je spoločnosť Svetlux, s.r.o., so sídlom 144 Kriváň, 962 04 Kriváň, Slovenská republika, IČO: 46352597, DIČ: 2023334203, IČ DPH: SK2023334203. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka číslo:  20792/S, oddiel: Sro.

Spoločnosť Svetlux, s.r.o. je prevádzkovateľom elektronického obchodu www.svetlux.sk.

Kupujúci je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu www.balupa.sk, ako registrovaný či neregistrovaný zákazník, alebo zaslala inou písomnou formou – e-mailom, faxom, prípadne nakupuje v obchode osobne.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Kupujúci udeľuje zároveň i právo na využitie jeho kontaktných údajov na marketingové účely (napr. zasielanie Newsletra - toto platí ako pre registrovaných, tak i pre neregistrovaných klientov).
Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou (e-mail, listová zásielka...).

Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

Elektronická objednávka

Elektronická objednávka je odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail či fax odoslaný na adresu predávajúceho.

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe potvrdenia objednávky, v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Objednávky podané prostredníctvom tejto internetovej predajne sú považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom, a týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Objednávku môže kupujúci uskutočniť viacerými spôsobmi.

Kupujúci potvrdením elektronickej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásených predávajúcim.
Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

Objednanie tovaru a služieb

Objednanie tovaru jednoducho a pohodlne, nonstop 24 hodín, 7 dní v týždni – prostredníctvom nákupného košíka.

Kupujúci si môže tovar vložiť do nákupného košíka v internetovom obchode, prípadne zaslať e-mail s jeho požiadavkou predávajúcemu.

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v elektronickej objednávke. Rozmery, váha, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať.
Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar vyhovujúci normám Slovenskej republiky či Európskej Únie, ktorý je riadne vybavený slovenskými návodmi k obsluhe, záručnými listami, ako i zoznamami pozáručných servisných stredísk, ak to je pre daný druh tovaru obvyklé.

Podmienkou pre naplnenie elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí, uvedených v objednávkovom (elektronickom) formulári.
Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva postupne vzniká samotným dodaním tovaru.

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim.

V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny, alebo k zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany výrobcu, či distribútora, má predávajúci právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si predávajúci vyhradzuje i v prípade, ak výrobca prestane dodávať objednaný produkt, alebo uvedie na trh novú verziu produktu, prípadne výrazným spôsobom zmení cenu produktu. V prípade, ak kupujúci už zaplatil kúpnu cenu alebo jej časť, bude mu táto čiastka vrátená späť na jeho účet alebo adresu v čo najkratšom čase.

Potvrdenie objednávky

Objednávka uskutočnená prostredníctvom internetu, je prijatá v momente potvrdenia objednávky v internetovom obchode kupujúcim.

Objednávka, ktorú kupujúci zašle e-mailom je prijatá najneskôr do 16:00 nasledujúci pracovný deň, po jej odoslaní kupujúcim.

Potvrdenie objednávky zašle predávajúci e-mailom na adresu kupujúceho.

V prípade nejasností predávajúci kontaktuje kupujúceho e-mailom alebo telefonicky.

Dodanie tovaru

Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní.

Presný deň expedície a dodania tovaru bude kupujúcemu oznámený e-mailom.

Cena za dodanie tovaru je uvedená v objednávke.

Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho.

Súčasťou dodávky plnenia nie je inštalácia predmetu plnenia.

Spôsob dodania tovaru je prostredníctvom kuriérskej služby, prípadne osobný odber v sídle predávajúceho. V prípade osobného odberu je možnosť platby v hotovosti.

Zásielka s tovarom vždy obsahuje návod na použitie výrobku a záručný list (v niektorých prípadoch sa za záručný list považuje len faktúra – daňový doklad).

Doba expedície objednávky sa obvykle pohybuje medzi 2 – 14timi pracovnými dňami, pokiaľ nie je priamo pri produkte uvedené inak a v závislosti od skladových zásob, resp. v závislosti od skladových zásob dodávateľov predávajúceho. V prípade predĺženia doby dodania tovaru o tejto skutočnosti predávajúci upovedomí kupujúceho písomne alebo telefonicky.

Predávajúci neručí za škody vzniknuté pri preprave. Zásielky sú poistené a dopravca prepravná spoločnosti ručí za tovar.

V prípade, že si odvoz tovaru zabezpečí kupujúci, predávajúci nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté pri preprave tohto tovaru.

Pokiaľ si kupujúci vyberie ako spôsob dodania tovaru „Dobierka“, je povinný túto zásielku prevziať.

V prípade neprevzatia tovaru od kuriéra je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu minimálne škodu vzniknuté týmto jednaním (spravidla cenu dopravy, poštovné tam a späť. balné, manipulačné v plnej a preukázateľnej výške.)

Ak kupujúci si tovar neprevezme, pričom mu bolo zaslané od predávajúceho avízo o odoslaní balíka s jeho číslom a kontaktom na prepravnú spoločnosť (sms alebo e-mailom), potom predávajúci vec uloží do súdnej úschovy a tým bude vec považovaná za doručenú. Predávajúci bude kupujúceho žalovať o plnú úhradu faktúry za poštovné, prípadne za plnú úhradu faktúry za tovar, ktorý si kupujúci objednal.
Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho, či nedodaním telefónneho čísla.

Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.
Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

Platobné podmienky

Za objednaný tovar zaplatí kupujúci takým spôsobom, ktorý si zvolil pri odoslaní objednávky.

Dobierka – za tovar zaplatí kupujúci pri prebraní tovaru a to pracovníkovi kuriérskej služby.

Platba vopred – faktúra. Úhrada na základe faktúry, ktorú kupujúci obdrží od predávajúceho e-mailom najneskôr nasledovný pracovný deň po odoslaní objednávky. Pri úhrade je dôležité uviesť ako variabilný symbol číslo faktúry, inak nebude možné objednávku vybaviť načas.

Storno objednávky

Každú objednávku má kupujúci možnosť bezplatne zrušiť písomne (e-mailom alebo faxom), do 12 hodín od jej potvrdenia a to bez udania dôvodu. Je potrebné uviesť číslo objednávky, meno kupujúceho, e-mail, či faxové číslo a popis objednaného tovaru či služby.

V prípade stornovania vyexpedovanej či vyfakturovanej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknuté týmto jednaním (spravidla cenu dopravy, poštovného, balného v plnej, preukázateľnej výške). Oznámenie o vyexpedovaní objednávky obdrží kupujúci e-mailom alebo sms.

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 15 dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.

Vrátenie tovaru

V súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (Zákon c. 108/2000 Z.z.), môže kupujúci tovar alebo časť objednávky vrátiť do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Tovar je potrebné vrátiť v pôvodnom stave, spolu s vyplneným tlačivom na adresu predávajúceho spolu s dokladom o kúpe, záručným listom (ak bol súčasťou dodávky), v originálnom balení, kompletný (vrátane príslušenstva, návodu a pod.), nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí kupujúci. V prípade vrátenia prostredníctvom kuriérskej služby je povinný kupujúci zásielku poistiť poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru. Vrátenie tovaru nemôže byť uskutočnené formou dobierky.

Ak kupujúci chce vrátiť tovar, je potrebné predávajúceho o tom vopred informovať, inak toto právo zaniká.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a po vrátení tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

V prípade vrátenia tovaru, bude kupujúcemu vrátená suma za tovar a to najneskôr do 15tich dní od doručenia tovaru predávajúcemu na účet uvedený v žiadosti o vrátenie peňazí. Do zaplatenej ceny sa nezapočítava prepravné a dobierkové hradené pri nákupe tovaru.

V prípade vrátenia tovaru, kde bolo poštovné a balné zdarma (hradí predávajúci), si predávajúci strhne z vrátenej čiastky skutočné náklady na zaslanie tovaru z ceny vráteného tovaru.

Podmienky vrátenia tovaru sa nevzťahujú na použitý tovar, poškodený tovar, o čom kupujúci vopred vedel a dostal na daný výrobok zľavu.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

    poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 6 článok II. týchto všeobecných obchodných podmienok,
    predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
    predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov matrace, spodná bielizeň...), alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze (potraviny)
    predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil,

Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s doručením všetkých poskytnutých dokladov a tovaru , ktorý bol dodaný na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie dotýka. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho.

Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať v lehote alebo v cene určenej týmito obchodnými podmienkami a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky

Reklamácie a záruka

Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistiť prípadné poškodenia. Za vady vzniknuté prepravcom predávajúci neručí.

Prípadné vady a poškodenia je kupujúci povinný čo najskôr nahlásiť predávajúcemu.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak.

Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady.

Záruka sa nevzťahuje na:

    Vady vzniknuté bežným používaním a opotrebením
    Nesprávnym použitím výrobku
    Nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:
Kupujúci informuje predávajúceho o reklamácii písomne (e-mailom, faxom, doporučeným listom), zároveň je povinný k reklamovanému tovaru vypísať Reklamačný list s popisom závad, ktoré reklamuje.

Reklamovaný tovar zašle kupujúci na adresu predávajúceho ako doporučený list alebo balík, prípadne kuriérskou službou (nie na dobierku)

Do zásielky kupujúci uvedie dôvod reklamácie, doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru ako adresu kupujúceho.

Predávajúci sa zaväzuje vybaviť vašu reklamáciu čo najrýchlejšie, najneskôr do 30tich dní od jej vzniku, teda prevzatí reklamovaného tovaru predávajúcim.

V prípade predĺženia reklamačnej doby predávajúci na túto skutočnosť upozorní kupujúceho, s uvedením dôvodu predĺženia tejto doby.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Cena je vždy potvrdení v potvrdzujúcom e-maily o obdržaní objednávky a táto je záväzná.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená ich umiestnením na internetovej stránke www.balupa.sk

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.06.2014 .

Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.